mikahead logo
MiKa
MiKa
Velkoob­chod ovo­cem a zeleni­nou Miroslav Kačírek K Radotínu 492, 156 00, Praha Lipence, Tel.: +420 723 533 948 www​.mika​-zelen​ina​.cz e-​mail: mika-​zelenina@​volny.​cz Tele­fon­ické objed­návky: +420 257 922 324 i záz­nam­ník +420 257 924 949 záz­nam­ník i fax
Naše filozofie
Naše filo­zofie
Naše firma je na trhu, už více jak dvacet let, za tu dobu se filo­zofie zásobování moc nezměnila. Jde vždy o co nejkratší dobu dodání ovoce a zeleniny na stůl zákazníka. Touto ces­tou bude naše firma pokračo­vat v obchodě s ovo­cem a zeleninou.
Historie
His­to­rie
Naše Firma Miroslav Kačírek MiKa vznikla v roce 1992 a zabý­vala se mal­oob­chod­ním prode­jem. V roce 2002 začala pod­nikat ve velkoob­chodě s ovo­cem a zeleni­nou. Část tuzem­ského zboží si necháme pěs­to­vat od pěstitelů. Prodáváme ve Velkotržnici Lipence 6 dnů v týdnu a 7 dní v týdnu rozvážíme ovoce a zelen­inu po gas­tro­nom­ick­ých zařízení v Praze.
Produkty JUMEX
Pro­dukty JUMEX
Název Jumex vznikl jednoduchým spo­jením španěl­ských slov JUGOS a MEX­I­CANOS – což můžeme snadno přeložit jako mex­i­cké džusy. Jumex na sebe upo­zorňuje také způ­sobem balení svých výrobků, kdy jako jed­iný pro­du­cent nápojů balí své pro­dukty do unikátní „stay cool“ znovu­uza­víratelné láhve, která nápoj udržuje déle vychlazený.